Obchodní podmínky


Oddíl první

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky ke kupním smlouvám ke koupi movitých věcí (dále jen Obchodní podmínky) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.,(dále jen OZ), vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených mezi prodávajícím, společností AMPO s. r.o., se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 2345/43, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 60696125 (dále jen prodávající) a kupujícím, jako podnikateli, na základě objednávky, jako návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

Obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího -www.ampo.cz , tvoří dle ust. § 1751 odst.1 OZ část obsahu kupní smlouvy. Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil se zněním Obchodních podmínek zveřejněných na webových stránkách prodávajícího a že souhlasí s tím, že se v příslušném smluvním vtahu, na který se Obchodní podmínky vztahují, bude řídit jejich ustanovením a že Obchodní podmínky neobsahují ustanovení, které kupující nemohl rozumně předvídat.

Pro příslušný smluvní vztah Obchodní podmínky platí ve znění zveřejněném na webových stránkách prodávajícího, pokud není dále uvedeno jinak. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

Obchodí podmínky uvedené v části II. obsahují všeobecná ustanovení vztahující se ke kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

Oddíl druhý

Všeobecná ustanovení vztahující se k objednávce a kupní smlouvě Čl. I. Výklad pojmů

Pro účely těchto Obchodních podmínek se rozumí:

 • objednávkou - tiskopis kupujícího označený jako objednávka, zaslaný v listinné nebo e-mailové podobě prodávajícímu, obsahující zejména číslo objednávky, označení kupujícího a prodávajícího, specifikaci požadovaného množství a druhu movitých věcí, podepsaný zástupcem kupujícího a další nezbytné, případně mezi stranami dohodnuté náležitosti,

 • kupní smlouvou - potvrzená objednávka kupujícího prodávajícím, neplyne-li z těchto Obchodních podmínek jinak,

 • nabídka prodávajícího - projev vůle prodávajícího obsahující jakékoliv dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny k objednávce kupujícího,

 • prodávajícím – AMPO s. r. o., se sídlem Brněnská 43, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 60696125 (také strana). Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k výkonu činnosti, která je předmětem kupní smlouvy, a že má k tomu potřebná oprávnění,

 • kupujícím- se rozumí fyzická nebo právnická osoba objednávající movité věci u prodávajícího za účelem podnikání, (také strana),

 • dodacím listem (zápis o předání a převzetí) – listinný doklad prodávajícího osvědčující předání věcí kupujícímu, řádně podepsaný oběma stranami,

 • potvrzením došlé objednávky – listina, kterou prodávající potvrzuje objednávku kupujícího, doručená kupujícímu,

 • uvedení věci do provozu - faktické užití movité věci kupujícím,

 • odloženým plněním (částečným plněním) – dodávka souboru věcí, u kterých byla dohodnuta různá dodací lhůta, u té které věci z objednaného souboru.

Čl. II. Všeobecná ustanovení

1.Objednávka, uzavření kupní smlouvy, změna objednávky, kupní smlouvy, zánik kupní smlouvy

1.1 Kupující je oprávněn objednávku odvolat, je-li to v objednávce stanoveno. Jakékoliv změny, dodatky, výhrady nebo omezení objednávky kupujícího prodávajícím, jsou nabídkou prodávajícího, která zároveň ruší objednávku kupujícího. Potvrzením nabídky prodávajícího kupujícím a jejím zasláním prodávajícímu vzniká nová kupní smlouva.

1.2 V případě odmítnutí objednávky kupujícího prodávajícím, ve lhůtě v objednávce uvedené, pokud není uvedena tak v přiměřené, se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena, pokud z Obchodních podmínek neplyne jinak.

1.3 Kupní smlouva nabývá mezi prodávajícím a kupujícím účinnosti okamžikem, kdy:

 • je kupní smlouva vyhotovená v písemné podobě, podepsaná zástupci obou smluvních stran ve lhůtě dle objednávky, nebo lhůtě přiměřené, doručena kupujícímu,
 • bylo doručeno prodávajícím potvrzení došlé objednávky kupujícímu,
 • byla prodávajícímu doručena kupujícím potvrzená nabídka prodávajícího,
 • bylo kupujícím převzato objednané plnění.

1.4 K opakovaným dodávkám věcí, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, se uzavírá smlouva na dobu určitou, nejdéle na dobu jednoho roku.

1.5 Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými, pořadově číslovanými dodatky. Pro způsob uzavírání dodatků platí přiměřeně ustanovení 2.1 – 2.3 těchto Obchodních podmínek. Jiná forma změny kupní smlouvy není účinná.

1.6 Zánik závazku z kupní smlouvy nezbavuje strany povinnosti zaplatit sjednanou smluvní pokutu ani náhradu škody, vzniklé druhé smluvní straně porušením povinnosti, k nimž se smluvní pokuta nebo náhrada škody vztahuje.

1.7 Ust. § 1798 – 1800 OZ se na závazky založené kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím nepoužijí.

2. Způsob a místo dodání

2.1 Prodávají splní svoji povinnost dodat zboží v místě a rozsahu plnění, stanoveném dodací podmínkou dle Incoterms 2010, uvedenou v kupní smlouvě.

2.2 Kupující se rovněž zavazuje splnit svoji povinnost převzetí zboží plynoucí z dodací podmínky Incoterms 2010, dohodnuté v kupní smlouvě.

2.3 V případě že prodávající dodá kupujícímu větší než sjednané množství, není kupující věci nad sjednané množství povinen převzít a má se za to, že kupující věci nad sjednané množství odmítl, nedojde-li k jiné dohodě.

3. Čas plnění

3.1 Pro čas dodání věci platí termíny a lhůty (dodací lhůta) sjednané v kupní smlouvě, která je závazná. Pokud v kupní smlouvě dodací lhůta sjednána není,je prodávající povinen dodat věc kupujícímu ve lhůtě mezi stranami dodatečně sjednané, případně ve lhůtě u prodávajícího obvyklé, pro zajištění a dodání obdobných věcí.

3.2 Pro opakovanou dodávku věcí platí dodací lhůty uvedené v kupní smlouvě. Pokud dodací lhůty k opakovaným dodávkám sjednány nejsou, je kupující povinen dohodnout s prodávajícím dodací lhůtu té které dodávky individuálně. Nedojde-li k takové dohodě, není prodávající povinen tu kterou dodávku kupujícímu dodat.

3.3 Při odloženém (částečném) plnění je prodávající oprávněn dodat kupujícímu část věcí objednaných kupujícím před dodací lhůtou a část věcí i ve lhůtě překračující dodací lhůtu.

4. Doklady o plnění

4.1 O předání a převzetí věci, včetně její případné instalace je prodávající povinen sepsat a podepsat dodací list (zápis o předání a převzetí) který bude předán kupujícímu a bude obsahovat nejméně tyto náležitosti:

 • číslo dodacího listu, identifikaci zakázky a objednávky,
 • označení dodavatele a objednatele,
 • registrační, zákaznické číslo a popis dodávky,
 • den předání a převzetí věci,
 • jména osob zajišťujících předání a převzetí věci,
 • seznam dokladů vztahujících se k věci.

Návrh zápisu o předání a převzetí se vyhotovuje nejméně ve dvou stejnopisech, pro každou ze stran v jednom vyhotovení.

4.2 Prodávající, je-li to potřebné, nebo na žádost kupujícího, předá kupujícímu společně s dodanou věcí i doklady potřebné k převzetí a užívání věci (prohlášení o shodě, návod na obsluhu, atd.).

5. Náklady na dopravu a nebezpečí škody na věci

Riziko ztráty a poškození zboží jakožto i závazek nést náklady vztahující se ke zboží, přecházejí z prodávajícího na kupujícího v okamžiku kdy prodávají splnil svoji povinnost dodat zboží dle dodací podmínky Incoterms 2010 uvedené v kupní smlouvě.

6. Nabytí vlastnického práva k věci

Kupující nabývá vlastnické právo k věci okamžikem, kdy věc převezme. V pochybnostech se má za to, že kupující věc převzal dnem uvedeným v řádně podepsaném zápise o předání a převzetí. V případě kdy prodávající kupujícímu věc odesílá, platí ust. § 2090 odst. 1 a § 2091 OZ.

7. Kupní cena

7.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v kupní smlouvě, pokud se smluvní strany prokazatelně nedohodnou jinak.

7.2 Prodávající jako plátce DPH zahrne do kupní ceny i aktuální sazbu DPH, kterou je kupující povinen zaplatit spolu s kupní cenou.

8. Vystavení daňových dokladů - faktur

8.1 Prodávající je povinen po odevzdání věci kupujícímu vystavit kupujícímu, za splnění podmínek vyplývajících z těchto Obchodních podmínek, nejpozději v zákonné lhůtě, daňový doklad (fakturu).

8.2 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Přílohou daňového dokladu je fotokopie zápisu o předání (dodacího listu).

8.3 V případě přenesené daňové povinnosti je prodávající povinen postupovat podle zákona o dani z přidané hodnoty, to je vystavit daňový doklad bez daně a uvést, že daň odvede kupující.

8.4 Daňový doklad musí být doručen kupujícímu do sídla kupujícího, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Elektronický daňový doklad vystaví prodávající v souladu s obecně platnými právními předpisy a zasílá je na e-mailovou adresu kupujícího.

8.5 Neobsahuje-li daňový doklad náležitosti stanovené těmito Obchodními podmínkami, nebo náležitosti zákonné či mezi stranami odchylně prokazatelně sjednané, je kupující oprávněn vrátit daňový doklad prodávajícímu v době jeho splatnosti k opravě nebo novému vyhotovení bez zaplacení, s uvedením důvodu vrácení. Dnem vrácení daňového dokladu prodávajícímu se přerušuje běh lhůty pro jejich splatnost s tím, že nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem, kdy jsou kupujícímu doručeny prodávajícím doklady nové.

9. Splatnost kupní ceny

9.1 Sjednaná kupní cena je splatná bezhotovostním převodem na účet prodávajícího ve lhůtě splatnosti uvedené v daňovém dokladu (faktuře). V rámci těchto Obchodních podmínek se na splatnost faktur neuplatní ust. § 1963 OZ, pokud nedojde mezi stranami k jiné dohodě.

9.2 Kupní cena je kupujícím zaplacena jejím připsáním na účet prodávajícího.

9.3 V případě prodlení kupujícího se zaplacení kupní ceny ve lhůtě její splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené NV (aktuálně č. 351/2013 Sb.) dle § 1970 OZ, který je splatný ve lhůtě uvedené v písemné výzvě prodávajícího k jeho zaplacení.

10. Oprávnění postoupení, započtení

10.1 Prodávající má právo postoupit kupní smlouvu nebo nároky z ní mu vzniklé vůči kupujícímu třetím osobám bez souhlasu kupujícího.

10.2 Kupující souhlasí s právem prodávajícího započíst jednostranným právním jednáním, splatnou peněžitou pohledávku prodávajícího za kupujícím, vzniklou ze smlouvy uzavřené podle těchto Obchodních podmínek.

Prodávající je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám kupujícího i takové své pohledávky, které nejsou dosud splatné, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí, jejichž uspokojení se nelze domáhat soudně nebo které jsou promlčené.

10.3 Prodávající je oprávněn postoupit, včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva, nebo zastavit své pohledávky za kupujícím.

11. Výpověď kupní smlouvy

11.1 Kupní smlouvu k opakovaným dodávkám uzavřenou na dobu neurčitou nebo dobu určitou delší než jeden rok, jsou prodávající i kupující oprávněni vypovědět, bez uvedení důvodů, písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně.

11.2 Výpovědní doba činí 3 (slovy : tři) měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

11.3 Okamžikem uplynutí výpovědní doby, zaniká závazek z kupní smlouvy. Tím nejsou dotčeny závazky smluvních stran sjednané do uplynutí výpovědní doby, pokud nedojde k jiné dohodě.

12. Odstoupení od kupní smlouvy

12.1 Prodávající i kupující jsou oprávněni, kromě důvodů uvedených v OZ nebo vyplyne-li z chování druhé smluvní strany, že poruší kupní smlouvu podstatným způsobem, od kupní smlouvy odstoupit také z dále uvedených důvodů:

a) prodávající:

 • kupující je z důvodů na jeho straně v prodlení se zaplacením kupní ceny a to po dobu delší než 30 dnů ode dne její splatnosti,
 • vůči majetku kupujícího bude zahájeno insolvenční řízení, konkurz nebo exekuční řízení,

b) kupující :

 • prodávající je v prodlení s dodáním věci po dobu delší než 30 dnů,
 • prodávající je v prodlení s odstraněním vady dodané věci po dobu delší než 30 dnů.

12.2 Odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto bodu Obchodních podmínek smluvní strana, která od smlouvy odstupuje, oznámí písemně druhé smluvní straně na adresu jejího sídla, pokud se smluvní strany prokazatelně nedohodnou jinak.

12.3 Smluvní strana, která nevyužila práva odstoupit od kupní smlouvy pro porušení smlouvy druhou stranu podstatným způsobem, tak může učinit i později s odkazem na obdobné jednání druhé smluvní strany.

12.4 Odstoupením od kupní smlouvy zanikají závazky z kupní smlouvy od počátku, pokud z těchto Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy neplyne jinak.

12.5 Plní-li prodávající z kupní smlouvy jen zčásti, může kupující odstoupit od kupní smlouvy jen ohledně nesplněného zbytku plnění, je-li to kupujícím v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy uvedeno.

12.6 Odstoupení od kupní smlouvy zavazující k opakovanému dodávání věcí lze jen s účinky do budoucna. Tím nejsou dotčeny závazky smluvních stran vzniklé mezi nimi do okamžiku odstoupení, nedojde-li mezi nimi k jiné dohodě.

12.7 Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, dospělých úroků z prodlení, práva na náhradu škody za porušení smluvní povinnosti ani ujednání o řešení sporů.

12.8 Kupující od kupní smlouvy nemůže odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, nelze-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

To neplatí:

 • pokud došlo ke změně stavu věci důsledkem její prohlídky kupujícím za účelem zjištění vady věci,
 • věc byla kupujícím použita před zjištěním vady,
 • prodal-li kupující věc před zjištěním vady,
 • byla li věc kupujícím spotřebována nebo pozměněna při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co se vrátit z věci dá a poskytne mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Oddíl třetí

Prodlení, práva z vadného plnění

1. Prodlení stran

1.1 Při prodlení prodávajícího s dodáním věci, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý i započatý, kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny. Pokud je prodávající v prodlení delší než 30 dnů včetně, je povinen zaplatit kupujícímu počínaje 31 dnem prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny.

1.2 Při prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za každý, i započatý, kalendářní den prodlení, kromě úroků dle ust. oddílu 2. bodu 9 odst. 3, těchto Obchodních podmínek, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny.

1.3 Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení je kupující povinen zaplatit prodávajícímu do 30 dnů ode dne, kdy jej prodávající k zaplacení vyzval, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který mu sdělí. V případě prodlení kupujícího se zaplacením úroků z prodlení je kupující povinen zaplatit navíc prodávajícímu úrok z úroku z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

1.4 Ustanovením o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody vzniklé mu porušením povinností, k níž se smluvní pokuta nebo úrok z prodlení vztahuje.

2. Práva z vadného plnění

2.1 Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z vadného plnění se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména § 1914-1925, 2099-2117 a 2161-2174 OZ pokud z OP neplyne jinak.

2.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí kupujícím nemá vady.

2.3 Použití ust. § 1918 OZ je na dodání věci podle těchto OP vyloučeno, to neplatí při dodání věci hromadné.

2.4 Na dodané věci poskytuje prodávající kupujícímu záruku v trvání 12 měsíců od dne předání věci kupujícímu, nejdéle 18 měsíců v případě, že kupující z důvodů provozních, nemohl věc, po jejím převzetí od prodávajícího, uvést do provozu, pokud z kupní smlouvy neplyne jinak.

2.5 Práva z vadného plnění uplatní kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je prodávajícímu doručeno písemné oznámení o vadě a o tom, jak se vada projevuje. Při převzetí věci k reklamaci vystaví prodávající kupujícímu potvrzení o tom, kdy a v jakém rozsahu reklamaci uplatnil.

2.6 Prodávající se zavazuje odstranit vadu, na kterou se vztahuje záruka, do 30 (slovy: třiceti) pracovních dnů od okamžiku, kdy mu byla vada oznámena (převzata věc k vyřízení reklamace) a to opravou věci, není-li to možné dodáním nové bezvadné věci nebo dodáním chybějící věci pokud se strany nedohodnou jinak.

2.7 O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího písemnou formou. Po vyřízení reklamace předá prodávající kupujícímu reklamovanou věc, včetně písemného potvrzení o způsobu vyřízení reklamace, pokud nedojde k jiné dědě.

Oddíl čtvrtý

Postoupení kupní smlouvy

1. Prodávající je oprávněn jako postupitel postoupit kupní smlouvu či její část na třetí osoby. Tyto osoby jsou oprávněny převzít povinnosti prodávajícího vůči kupujícímu plynoucí z kupní smlouvy. Právní účinky postoupení jsou vůči kupujícímu účinné okamžikem jejich písemného oznámení prodávajícím.

2. Kupující není oprávněn jako postupitel převést svá práva a povinnosti z kupní smlouvy a to ani jejich část, která nebyl splněna, na jinou osobu, pokud k tomu prodávající nedá kupujícímu písemné svolení

Oddíl pátý

Všeobecná ujednání

1. Volba práva

Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy, jakož i právní vztahy smlouvu či těmito Obchodními podmínkami přímo neupravené, včetně práv a povinností z porušení kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek, ke kterému došlo nebo doje, se řídí OZ.

2. Právo a soudní příslušnost

2.1 Ustanovení kupní smlouvy, které jsou v rozporu s Obchodními podmínkami, mají přednost před ujednáním v Obchodních podmínkách.

2.2 Spory vzniklé z kupní smlouvy se strany zavazují řešit nejdříve dohodou na úrovni statutárních orgánů. Není-li to možné, pak podle právních předpisů platných v ČR.

2.3 Místně příslušným soudem pro všechny spory vzniklé z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je obecný soud prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na příslušnosti rozhodčího soudu.

3. Zvláštní podmínky dodání

3.1 Pokud prodávající dodává věc na místo určené kupujícím je povinen zajistit, aby osoby, které plní úkoly prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy, dodržovaly zásady BOZP, protipožární atd.

3.2 Movitá věc, které má být dodána kupujícímu na základě kupní smlouvy musí splňovat požadavky zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění. Prohlášení o shodě a návod na obsluhu prodávající předá kupujícímu nebo příjemci věci na jeho žádost, vše v českém jazyce.

4. Doručování zásilek, domněnka doby dojití

4.1 Pro doručování zásilek mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu těchto Obchodních podmínek platí, že se provádějí na adresu sídel stran, jak jsou uvedeny v kupní smlouvě, pokud si strany prokazatelně nedohodnou jiné místo doručení.

4.2 Zásilky je možno doručovat osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo kurýrní poštou.

4.3 Pro účely doručování zpráv platí mezi stranami ust. § 573 OZ, nedojede-li mezi stranami k jiné dohodě.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Pro ochranu osobních údajů platí příslušná ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění.

5.2 Kupující, pokud je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, sídla, IČ, DIČ, adresa el. Pošty, číslo bankovního účtu (dále jen osobní údaje), které se zavazuje poskytnout prodávajícímu přesně.

5.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, který k tomu účelu může pověřit třetí osobu jako zpracovatele, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém shora uvedeném rozsahu není podmínkou, která sama o sobě znemožňuje uzavření kupní smlouvy.

5.4 Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě, automatizovaným způsobem nebo v podobě tištěné po dobu neurčitou.

Oddíl šestý

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

1. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2016.

2. Právní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Obchodních podmínek mezi prodávajícím a kupujícím zůstávají v platnosti a řídí se kupní smlouvou a ujednáním platným pro daný smluvní vztah mezi smluvními stranami v době uzavření kupní smlouvy, nedojde-li k jiné dohodě.

3. Prodávající je oprávněn měnit a doplňovat Obchodní podmínky při změně provozních, technických, obchodních nebo organizačních podmínek vzniklých na jeho straně nebo z důvodů změny obecně platných právních předpisů. Pokud se změna Obchodních podmínek dotýká práv a povinností z kupní smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti změny Obchodních podmínek je prodávající povinen změnu Obchodních podmínek oznámit písemně kupujícímu, který je v takovém případě oprávněn odmítnout změnu Obchodních podmínek pro kupní smlouvu uzavřenou před nabytím účinnosti změny Obchodních podmínek a to nejpozději do …dnů ode dne, kdy mu je tato změna oznámena. V takovém případě se na předmětnou kupní smlouvu změněné Obchodní podmínky nevztahují. To neplatí v případě, je-li důvodem změny změna obecně platného právního předpisu.

4. K zabezpečení řádného plnění povinností dle kupní smlouvy jsou smluvní strany povinny se vzájemně bez zbytečného odkladu informovat o změně svých identifikačních údajů, oproti údajům uvedeným v kupní smlouvě, jakož i o dalších změnách či skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků z kupní smlouvy vzniklé dle těchto Obchodních podmínek.

5. Tyto Obchodní podmínky mají přednost před případnými Obchodními podmínkami kupujícího.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 1. 7. 2016

Společnost AMPO s.r.o.